LI Xiaojie
李晓杰

Field of Study

Years of Stay at HYI

Aug 2001 to Jul 2002

University Affiliation (Current)

University Affiliation

2017, Chief Editor and First Author,  Shuijingzhu Jiao Jian Tu Shi: Wei Shui Liu Yu Zhu Pian 《水经注校笺图释·渭水流域诸篇》主编和第一作者,http://www.fudanpress.com.cn/showdetail.asp?bookid=11466

2016, Second Author, Zhong Guo Xing Zhen Qu Hua Tong Shi: Qin and Han Dynasties Juan 《中国行政区划通史·秦汉卷》第二作者,http://www.fudanpress.com/news/showdetail.asp?bookid=11438

2014, First Author, Zhong Guo Xing Zhen Qu Hua Tong Shi: Five Dynasties and Ten Kingdoms Juan 《中国行政区划通史·五代十国卷》,http://www.fudanpress.com/news/showdetail.asp?bookid=9959

Interested in becoming a Harvard-Yenching Institute fellow or scholar?

Learn More