NGUYEN Vu Hoang
Nguyen Vu Hoang

Years of Stay at HYI

Sep 2009 to Dec 2012

University Affiliation (Current)

University Affiliation

Nguyen Vu Hoang received his Ph.D. in Anthropology at the University of Toronto in 2017. His dissertation is focused on Vietnamese Americans and their relations with the homeland. He is currently a faculty member and vice-dean of the Department of Anthropology at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. Previously, he was with the Institute of Cultural Studies (2019-2020) and the Vietnam Museum of Ethnology (2005-2019) at the Vietnam Academy of Social Sciences.

Hoang received a Master’s Degree in Social and Cultural Anthropology at the Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands in 2007. For his Master’s thesis, he investigated the impact of the urbanization process on residents in Hanoi, Vietnam.  Hoang worked at the Department of Southeast Asian Studies at the Vietnam Museum of Ethnology (VME), specializing in Indonesia and Brunei. He has conducted fieldtrips to Indonesia and Brunei to study and collect cultural artifacts for the Opening Exhibition of the Southeast Asian Building of the VME (2013).

He is now interested in collaborating with international scholars specializing in diaspora and transnational studies. He has also extended his research focus to lifestyles and community relations in Soviet-style collective quarters in Hanoi, for which, he just has a co-authored book chapter in 2023.

Recent Publications

Books:

Biển đảo Việt Nam từ góc nhìn nhân học [Vietnamese Seas and Islands from an Anthropological Perspective], (co-authored), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, Nguyễn Duy Thiệu (Ed.), 2022. ISBN: 978-604-364-115-8.

Southeast Asian Cultures, Catalogue of the Southeast Asian Exhibition at the Vietnam Museum of Ethnology, (phụ trách phần Các Tôn giáo Đông Nam Á), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam [Vietnam Museum of Ethnology], Hà Nội, 2010.

Book Chapters:

Nguyen Van Huy & Nguyen Vu Hoang “Soviet-style Apartment Blocks in Hanoi: Architecture and Intellectual Exchange” in Jacob Copeman, Lam Minh Chau, Joanna Cook, Nicholas J. Long, and Magnus Marsden (Eds.), An Anthropology of Intellectual Exchange: Interactions, Transactions and Ethics in Asia and Beyond, 2023, chapter 3, Berghahn Books, Oxford, ISBN: 978-1-80539-070-1.

“Trapped within the White Frame: Vietnamese Americans in Post-Katrina New Orleans”, in Linda Ho Peche, Alex-Thai Vo and Tuong Vu (Eds.), Toward a Framework for Vietnamese American Studies: History, Community, and Memory, 2023, chapter 9, pp.178-198, Temple University Press, Philadelphia, PA, ISBN: 1439922896.

Nguyen Vu Hoang, “Constructing Civil Society on a Demolition Site in Hanoi”, in Hue-Tam Ho Tai và Mark Sidel (Đồng chủ biên), State, Society and the Market in Contemporary Vietnam: Property, Power and Values, Routledge, New York, trang 87-102, 2013, ISBN: 0415626250.

“Nhân học về toàn cầu hóa” [Anthropology of Globalization], in Nguyễn Văn Sửu (Chủ biên), Nhân học: Ngành khoa học về con người [Anthropology: A Science of Human], 2020, tr.169-179, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

“Nhân học xuyên quốc gia: Những tiếp cận lý thuyết nhân học về người Việt tại Hoa Kỳ” [Anthropology of Transnationalism: Anthropological Approaches on Vietnamese Americans], in Lương Văn Hy, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (Eds.), Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, 3rd volume: Globalization, 2019, pp. 01-22, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

“Environmental Changes” in Luu Hung (Chủ biên) Highway No. 9: Opportunities and Challenges, Hanoi: Vietnam Museum of Ethnology, 2009. pp. 161-195.

Journal Articles

“Giáo xứ Công giáo người Việt tại New Orleans và bản sắc Việt Nam tại Mỹ” [Vietnamese Catholic Parish in New Orleans and the Vietnamese Identity in the United States], Nghiên cứu Tôn giáo [Journal of Religious Studies], No. 3(231), 2023, pp. 46-60.

“ ‘Rites de Passage’ trong trải nghiệm xuyên quốc gia của du học sinh Việt Nam”, co-authored, Khoa học Xã hội Việt Nam, No. 3, 2023, pp. 112-120.

“Impulsions for the Invention of Tradition in Vietnam: the Case of Ném Thượng Village Festival, Bac Ninh Province”, Co-authored with Nguyễn Văn Huy, Vietnam Social Sciences Review, No.3 (209), 2022, pp.75-92.

“Politics based on skin color? The Case of U.S. Congressman Joseph Anh Cao (2009-2011), Journal of Social Sciences and Humanities (JOSSH), 8(2), 2022, pp.176-191.

“Tính cộng đồng trong các khu tập thể cũ ở Hà Nội”, Văn hoá Nghệ thuật, No. 482, 2021, tr.42-45.

“Khu tập thể cũ: Một nét di sản văn hóa của Hà Nội”, Văn hóa Nghệ thuật, No. 435, 2020, tr. 23-26, đồng tác giả với Nguyễn Văn Huy.

“Định kiến tộc người ở Mỹ: Nghiên cứu trường hợp người Mỹ gốc Việt tại thành phố New Orleans”, Khoa học xã hội Việt Nam, Số. 11, 2019, tr. 92-102.

“Từ đánh bắt cá đến thương mại hàng hải: Quá trình phát triển của ghe bầu miền Trung Việt Nam”, Bảo tàng và Nhân học, số 3&4(27&28), 2019, tr. 53-60.

“Mối quan hệ giữa rối bóng Java và dàn nhạc gamelan Indonesia”, Nghiên cứu Đông Nam Á, 10(235), 2019, tr. 56-62.

“Kiều hối từ Hoa Kỳ: Phần chìm của tảng băng trong mối quan hệ xuyên quốc gia”, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 4(4), 2018, tr. 471-484.

“Rối bóng ở Java và Bali Indonesia”, Nghiên cứu Đông Nam Á, 3(216), 2018, tr. 45-52.

“Quá trình tạo dựng hình ảnh mới sau thiên tai: So sánh trường hợp người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Việt ở New Orleans”, Dân tộc học, 5(203), 2017, tr. 12-23.

“Bản địa hay du nhập: Trao đổi về nguồn gốc của rối bóng Java, Indonesia”, Bảo tàng & Nhân học, (3-4), 2017, tr. 123-132.

Giới thiệu luận án tiến sĩ Museums, Ethnology and the Politics of Culture in Contemporary Vietnam của Margaret Barnhill Bodemer (2010), Bảo tàng và Nhân học, 1(9), 2015, tr. 78-85.

“Eric Hobsbawm: Lịch sử thế giới cận hiện đại và sự sáng tạo truyền thống”, Văn hóa dân gian, 5(149), 2013, tr. 76-78.

“Những câu chuyện cuộc đời của hiện vật: Rối bóng Java và dàn nhạc Gamelan của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”, Bảo tàng và Nhân học, 1(4), 2013, tr. 19-29, viết chung với Lưu Hùng.

“Nghiên cứu thảm họa: Tiếp cận nhân học trong thế kỷ 21”, Bảo tàng và Nhân học, 1(1), 2013, tr. 59-71.

“Nhân học xuyên quốc gia: Những tiếp cận lý thuyết nhân học về người Việt tại Hoa Kỳ” [Anthropology ofTransnationalism: Theoretical Perspectives on Vietnamese Americans], Tạp chí Dân tộc học [Vietnamese Anthropology Review], (4),  2011, pp. 60-72.

“Social Capital in the City: An Anthropological Study of Collective Action in Urban Improvement Project in Hanoi”, Vietnamese Anthropology Review, (2), 2009, pp. 51-65.

“Vốn xã hội trong đô thị: Một nghiên cứu nhân học về hành động tập thể tại một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội”, Dân tộc học, 5(155), 2008, tr. 11-26.

“Nhân học đô thị: Vài tiếp cận trong nghiên cứu của phương Tây và Đông Nam Á” [Urban Anthropology: Some Approaches from Studies in Southeast Asia and the West], Vietnamese Anthropology Review, 1(151), 2008, pp. 60-70.

Prizes and Awards

2022: Third Prize (Giải Ba A): Association of Vietnamese Folklorists for the book Biển đảo Việt Nam từ góc nhìn nhân học [Vietnamese Seas and Islands from an Anthropological Perspective], (co-authored), Nguyễn Duy Thiệu (Ed.), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

2016: University of Toronto, Doctoral Completion Grant

2014: Winner of the 2014 Graduate Paper Prize for “Side Effects of Deterritorialization Policy: Countering the Homeland Government from the Vietnamese Diaspora”, awarded by the Vietnamese Studies Group at the Association for Asian Studies (AAS), Philadelphia, 2014.

2013 June: Centre for the Study of the U.S, Munk School of Global Affairs: Research Grant

2013-2014: University of Toronto Fellowship, Doctoral Scholarship

2009-2013: Doctoral Scholars Scholarship, Viện Harvard-Yenching, Hoa Kỳ.

2012: Awarded for the 2011 Top Six Research Articles of the Vietnam Anthropology Review, Institute of Ethnology, Vietnam Academy of Social Sciences

2008: Awarded for the 2008 Top Five Research Articles of the Vietnam Anthropology Review

2006-2007: Vrije Universiteit Amsterdam, VU Fellowship Programme

2005-2006: Vrije Universiteit Amsterdam, Rutgers Scholarship

Interested in becoming a Harvard-Yenching Institute fellow or scholar?

Learn More